پیر، 30 جنوری، 2006

جيم جرنل

جيم جرنل صاحب ـ ذنده باد
امريکه دا چمچه بطور جرنل مشرف
فوجی ڈکٹیٹر بطور جرنل مشرف عرف شرفو وردی والا

Popular Posts